Trafiksatsning Stockholm

Den här webbplatsen är en del av trafikverket.se

Välkommen till Trafiksatsning Stockholm

Stockholms län är en växande och omtyckt region, både att bo, studera och arbeta i. De senaste åren har befolkningen ökat i länet med 30 000-40 000 invånare årligen. För att Stockholmsregionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar av en växande befolkning.

Varför behövs trafiksatsningarna?

Se filmen för mer bakgrund till trafiksatsningarna på nära 112 miljarder.

Vi satsar 1.000.000.000 SEK

Till år 2021

...genomförs en stor gemensam satsning på infrastrukturen i Stockholms län. Den görs under en tioårsperiod av Trafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län.

70 projekt

...alltifrån byggen som Citybanan, Slussen och en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken till fler cykelvägar och gångvägar, ska trygga framkomligheten i länet i framtiden.

Se ett urval av projekten

Busstrafik

Busstrafik

Årligen sker cirka 300 miljoner resor med buss i Stockholms län. Genom fler körfält för bussar ska framkomligheten förbättras. Vid Slussen kommer också en ny bussterminal att byggas.

Tåg- och spårtrafik

Spårtrafik

Stockholms spårtrafik är hårt belastad. Därför investerar vi exempelvis i Citybanan, Mälarbanan och Roslagsbanan.

Biltrafik

Biltrafik

Många tar bilen till och från jobbet. För att bilisterna ska ta sig fram smidigt och säkert bygger vi bland annat Norra länken.

Cykeltrafik

Cykeltrafik

Antalet cyklister i Stockholms innerstad har ökat med cirka 80 procent de senaste tio åren, och de som pendlar längre sträckor på cykel blir allt fler. Därför är förbättrade cykelvägar en viktig del av trafiksatsningen.

 • Ökad framkomlighet för bussarna

  Ökad framkomlighet för bussarna

  ”Grönt ljus stombuss” är Trafikverkets och trafikförvaltningens gemensamma satsning på att effektivisera och utveckla stombusstrafiken i Stockholm.

  Läs hela artikeln Äldre nyheter
 • Norra länken invigdes i kunglig glans

  Norra länken invigdes i kunglig glans

  Klockan två söndagen den 30 november tryckte Konung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria på invigningsknappen. Infarterna öppnades och trafiken kunde rulla genom tunnlarna.

  Läs hela artikeln Äldre nyheter
 • ”Framkomlighet i Stockholm” visas på Kulturhuset.

  ”Framkomlighet i Stockholm” visas på Kulturhuset.

  Under perioden 13 oktober – 21 november visas utställningen ”Framkomlighet i Stockholm”. Där får besökaren veta mer om stadens satsningar på en bättre framkomlighet – främst när det gäller cykel, gång och leveranstrafik.

  Läs hela artikeln Äldre nyheter
Eiffeltornet och Stadshuset

Stockholm växer snabbare än Paris

Stockholms län förväntas öka med en halv miljon personer fram till år 2030. Det innebär att tillväxt- takten i regionen är nästan sex gånger så hög som i Paris! Jämfört med andra storstadsregioner har Stockholm en dubbelt så hög ökningstakt som Manchester, Köpenhamn och Zürich och mer än tre gånger så hög ökningstakt som München.

Störningar

Hur påverkas du?Störningar

På kort sikt kan satsningarna innebära en del störningar i vardagen, exempelvis vid vägarbeten. Men åtgärderna är oundvikliga för att den växande Stockholmsregionen ska fungera. Läs mer om hur din resa påverkas idag på trafiken.nu | sl.se | pendelkollen.se | waze.com | Res i Stockholm (iPhone app)

Så rör sig stockholmarna

För att skapa en dynamisk region behöver vi göra rörelsen i vardagen enklare, oavsett om man åker kollektivt, kör bil, cyklar eller går. Se här hur stockholmarna rör sig under ett dygn.

Rörelsekartan

Drygt 700 000 personer reser kollektivt i länet varje dag

Miljoner människor i rörelse i länet

Dagligen är miljoner människor i rörelse, från morgon till kväll. Till exempel görs följande resor:

 • Bilar 160 000 fordon per dygn kör på Essingeleden, som är Stockholms mest belastade infartsled
 • Cyklar Närmare 1 000 000 cykelpassager sker vid trafikkontorets fasta mätstationer under en sommarmånad i Stockholm
 • Bussar 1 000 000 resor görs med buss i stockholmsregionen varje dag
 • Tåg 280 000 resor görs med pendeltåg i regionen varje dag
Växande region

Satsningar för en bättre miljö i Stockholm

Stockholms natur och rena miljö tillhör regionens kännetecken. Satsningarna på bättre framkomlighet bidrar till bättre miljö i såväl Stockholmsregionen som i hela landet.

90 åtgärder för bättre framkomlighet

Karta över förbättringsprojekten
Växande region
Välj område:
3
17
22
Dra i slidern för att se projektens utveckling över tid: 2014 2025 Kartan visar år:
Välj vilken typ av projekt som visas:

I kartan till ovan hittar du ett urval av pågående och planerade projekt som ska underlätta framkomligheten i Stockholmsregionen. Lista på samtliga 90 projekt.

Citybanan

6 km dubbelspårig järnväg för pendeltåg som kommer att avlasta tågtrafiken genom Stockholm med 60 procent. Nya stationer vid T-centralen och Odenplan. Trafiken startar i juli 2017.

Läs mer på Trafikverket

Mälarbanan

Utbyggnaden mellan Barkarby och Kallhäll är klar och en ny station har öppnats i Kallhäll. Fler spår, nya växlar och nytt signalsystem ger minskad känslighet för störningar. Planering pågår för motsvarande utbyggnad mellan Barkarby och Tomteboda.

Läs mer på Trafikverket

Södertälje Hamn - Södertälje Centrum

Det nya dubbelspåret mellan Södertälje Hamn och Södertälje Centrum invigdes 20 juni 2013.

Läs mer på Trafikverket

Rosersberg

Trafikverket har anlagt en överlämningsbangård till Postens nya anläggning och till kombiterminalen i Rosersberg. Överlämningsbangården är i drift.

Läs mer på Trafikverket

Slussen

Slussen byggs om för att även fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag och en trygg och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor. Ombyggnadsarbetena har startat våren 2016 och kommer att pågå till 2025.

Läs mer på Stockholms Stad

Norra Länken

Norra länken byggs för de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden och är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. 2014 öppnade sträckan Norrtull – Värtan med anslutning till Roslagsvägen. Arbeten mellan Norrtull-Tomteboda pågår fortfarande men vissa delar är öppnade för trafik. Hela projektet är klart våren 2017.

Läs mer på Trafikverket

E18 Hjulsta-Kista

Ny motorväg för E18 mellan Hjulsta och Kista med anslutning till E4. Projektet är klart och vägen är öppen för trafik.

Läs mer på Trafikverket

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en ny dragning av E 4 förbi Stockholm som binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem. Arbetet är i full gång och trafikstarten är beräknad till 2026.

Läs mer på Trafikverket

Skurubron

Projektet gäller om- och nybyggnad av en sträcka på cirka 1,2 kilometer av väg 222 Värmdöleden. I vägplanen föreslår Trafikverket att en ny bro byggs vid Skurusundet, strax söder om den befintliga bron. I arbetet ingår även att bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs samt renovera och bygga om befintliga broar. Byggstart är planerad till 2018.

Läs mer på Trafikverket

Riksväg 77

Ombyggnationen av Riksväg 77 syftar till att förbättra standarden av 2,6 mil väg mellan trafikplats Rösa och länsgränsen mot Uppsala län. Planerad byggstart 2018.

Läs mer på Trafikverket

Väg 76 förbi Norrtälje

Den nya vägen förbi Norrtälje är klar och har öppnats för trafik. Vägen har byggts för att minska trafikbelastningen i centrala Norrtälje.

Läs mer på Trafikverket

Nynäsbanan Västerhaninge – Tungelsta – Hemfosa

Upprustning av Nynäsbanan till dubbelspår för ökad kapacitet och punktligare pendeltågstrafik. Nu pågår sista etappen Tungelsta – Hemfosa, som beräknas vara klar i december 2016. Samtidigt byggs Tungelsta station om och trafiksäkerheten längs banan ökas.

Läs mer på Trafikverket

E4/E20 Moraberg – Hallunda

Sträckan öppnades för trafik 2012. Vägen har fått fler körfält och utrustats med kövarningssytem och radar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Läs mer på Trafikverket

Väg 268 Trafikplats Vallentuna

Projektet är klart. En planskild cirkulationsplats har byggts mellan Roslagsbanan och väg 268 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Läs mer på Trafikverket

Väg 267 Rotebro Stäket

Väg 267 Rotebroleden byggs om mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro. Vi skapar planskilda korsningar, bygger en separat gång- och cykelväg samt breddar vägen till två körfält i vardera riktningen för att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön. Byggstart under 2016.

Läs mer på Trafikverket

E4 Norrtull – Kista

E4:an förstärks för att klara ökade trafikvolymer kopplade till E 18 Hjulsta-Kista och Norra Länken. Vägen får nytt kövarningssystem och ökat antal körfält. Infarten till Norrtull har justerats. Mindre arbeten med belysning, skyltar och elmatning pågår. Arbetet beräknas vara klart i december 2017.

Läs mer på Trafikverket

E18 Trafikplats Viggbyholm och Roslags-Näsby

Trafikplatserna anpassas för utbyggd bebyggelse, behov av ökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet för gång- och cykeltrafiken. Viggbyholm är klar. Förberedande arbeten på trafikplats Roslags-Näsby sker sensommaren 2016.

Läs mer på Trafikverket

Väg 261 Ekerövägen

Ekerövägen mellan Tappström och Nockeby ska breddas med ytterligare två körfält för kollektivtrafik i rusningstrafik. En breddning av vägen ökar möjligheterna till effektiv kollektivtrafik, vilket leder till mindre köer och ökad framkomlighet. Arbete med vägplan och tillstånd pågår.

Läs mer på Trafikverket

E18 Norrtälje-Kapellskär 2+1

E 18 mellan Norrtälje och Kapellskär byggs om till mötesfri väg genom att bygga 2+1väg med mitträcke. Korsningar byggs också om för ökad trafiksäkerhet. Planerad byggstart 2017.

Läs mer på Trafikverket

Tvärbanan Solna

Tvärbanan har förlängts från Alvik till Solna station för att skapa ett smidigare byte till pendeltågstrafiken. Sträckan är 6,7 kilometer lång med tre broar och tre tunnlar samt åtta nya hållplatser.

Läs mer på SLL

Roslagsbanan

Antalet resenärer i norrort ökar och Roslagsbanan behöver därför byggas ut. Totalt byggs 22 km dubbelspår, och tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd förbättra. Samtidigt rustas stationer och befintliga vagnar och det blir nya tåg och en ny depå. Arbetet beräknas pågå till 2021.

Läs mer på SLL

Tvärbanan Kista

Kistagrenen är en 8 km lång planerad utbyggnad av Tvärbanan från Norra Ulvsunda i Bromma till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Tidigaste byggstart är 2017 med möjlig trafikstart 2021.

Läs mer på SLL

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en ny vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva och riksväg 73 vid Haninge centrum via Flemingsberg. Tvärförbindelsen inklusive gång- och cykelväg bidrar till bättre pendlingsmöjligheter och utveckling av Södertörn. Planeringen av den nya vägen startade hösten 2014. Tre alternativa korridorer utreds och i början av 2017 väljs den slutliga vägsträckningen.

Läs mer på Trafikverket

Brommaplan

Brommaplan är i Stockholms översiktsplan utpekad som en så kallad tyngdpunkt. Det pågår ett programarbete för centrala Bromma samtidigt med ett planarbete för utveckling av Brommaplans bussterminal med närområde. Syftet är att utreda överdäckning av bussterminalen vid Brommaplan samt utveckling av stadsmiljön med fler butiker, upprustade torg och cirka 850 nya lägenheter.

Läs mer på Stockholms Stad

Väg 73 Trafikplats Vega

Den nya trafikplatsen på väg 73 och en ombyggnad av trafikplats Handen möjliggör för Haninge kommun att realisera sina planera för den nya stadsdelen Vega med bostäder, arbetsplatser och service. Markarbeten har påbörjats 2016 och allt ska vara klart hösten 2018.

Läs mer på Trafikverket

Nynäsbanan pendeltågsstation Vega

En ny stadsdel, Vega, ska byggas i Haninge kommun med cirka 3 000 bostäder samt arbetsplatser och skolor. För att skapa möjligheter för fortsatt utveckling bygger Trafikverket i nära samarbete med SL en ny pendeltågstation längs Nynäsbanan. Bygget har startat med markförstärkningsarbeten och beräknas vara klart i början av 2019.

Läs mer på Trafikverket

E4 Södertäljebron-Moraberg

Projektet är klart och vägen har ett extra körfält i vardera riktningen och kövarningssystem, övervakningskameror och radar.

Läs mer på Trafikverket

E18 Danderyd – Arninge

Trafikverket utreder förutsättningarna för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafik på E18 mellan trafikplatserna Danderyds kyrka och Arninge genom att bygga kollektivkörfält längs hela den 9 kilometer långa sträckan. Arbete med vägplan pågår.

Läs mer på Trafikverket

E18 Frescati – Bergshamra – Stocksundsbron

Trafikverket utreder förutsättningarna för att bygga om trafikplats Bergshamra och körfälten på Stocksundsbron. Arbetet är en del i översynen av väg E18 mellan Frescati och Stocksundsbron. Vägen har fått ett nytt körfält i norrgående riktning inför att Norra länken öppnades. Arbete med vägplan pågår.

Läs mer på Trafikverket

E18, Trafikplats Kallhäll

Projektet är klart sedan juni 2014. Ny av- och påfartsramp och nytt bullerskydd.

Läs mer på Trafikverket

E18, Trafikplats Kockbacka

Trafikverket bygger en ny trafikplats på E18 mellan Kungsängen och Bro och förlänger Kockbackavägen till E18. Förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter i området och avlastar lokala vägar från genomfartstrafik. Från början av augusti 2016 ökar intensiteten i arbetet med sprängning och pålning.

Läs mer på Trafikverket

E4/E20 Essingeleden – Södra Länken

Årstalänken kopplar samman Södra länken med Essingeleden norrut och E4/E20 söderut. Trafiken på ringleden har ökat mer än beräknat och närmar sig kapacitetstaket. Trafiksystemet är mycket känsligt för störningar. Vi arbetar på att ta fram förbättringsåtgärder. Vägplanen beräknas vara klar 2017. 

Läs mer på Trafikverket

Stockholm C – Stockholm Södra

Trafikverket rustar järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra (Getingmidjan), en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor. Just nu pågår förberedande arbeten bland annat omläggning av kablarna längs broarna. De stora arbetena planeras pågå 2017- 2021.

Läs mer på Trafikverket

E4/E20 Trafikplats Kristineberg

Nya trafikplatsen öppnade för trafik i augusti 2015.

Läs mer på Trafikverket

Väg 859, Märstastråket

Arbetet med att komplettera Märstastråket, ett 39 kilometer långt gång- och cykelstråk mellan Stockholm och Märsta är i full gång och beräknas vara klart sommaren 2017.

Läs mer på Trafikverket

Regionalt cykelstråk Frescati – Mörby centrum

Trafikverket har utrett förutsättningarna för att bygga om gång- och cykelvägen mellan Frescati och Mörby centrum till ett så kallat snabbcykelstråk. Det visar sig bli för kostsamt. Vi utreder alternativa åtgärder.

Läs mer på Trafikverket

Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen

Trafikverket planerar en ny trafikplats vid Kvarnholmen mellan Kvarnholmsförbindelsen och väg 222 Värmdöleden. Trafikplatsen minskar belastningen vid trafikplats Henriksdal. Vägplan är fastställd men överklagad. Tidigast möjliga byggstart är 2017.

Läs mer på Trafikverket

Nya tunnelbanan

Två mil ny tunnelbana och tio nya stationer. I framtiden blir det möjligt att ta tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen. Beräknad byggstart för samtliga linjer 2018.

Läs mer på SLL

Röda linjen

Genom stora satsningar ökas kapaciteten på röda linjen med upp till 25 % till 2021. Det blir nya tåg, nytt trafikstyrningssystem och ny depå i Norsborg.

Läs mer på SLL

Spårväg City

Linje 7 byggs ut till T-centralen samtidigt som hållplatserna vid Nybroplan och Kungsträdgården tillgänglighetsanpassas. Utbyggnaden klar 2019. Arbetet med sträckan Djurgårdsbron - Ropsten är pausat till efter 2020.

Läs mer på SLL

Saltsjöbanan

2015 till 2021 genomför SL en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan som medför högre säkerhet och bättre tillgänglighet, ett modernare resande och efter 2021 tätare trafik.

Läs mer på SLL

Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan. Det är en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem med 330 000 resor per dag. Åren 2014 till 2019 genomför SL en upprustning av Söderströmsbron för ett säkrare resande.

Läs mer på SLL