Trafiksatsning Stockholm

Den här webbplatsen är en del av trafikverket.se

Välkommen till Trafiksatsning Stockholm

Stockholms län är en växande och omtyckt region, både att bo, studera och arbeta i. De senaste åren har befolkningen ökat i länet med 30 000-40 000 invånare årligen. För att Stockholmsregionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar av en växande befolkning.

Varför behövs trafiksatsningarna?

Se filmen för mer bakgrund till trafiksatsningarna på nära 112 miljarder.

Vi satsar 1.000.000.000 SEK

Till år 2021

...genomförs en stor gemensam satsning på infrastrukturen i Stockholms län. Den görs under en tioårsperiod av Trafikverket, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län.

70 projekt

...alltifrån byggen som Citybanan, Slussen och en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken till fler cykelvägar och gångvägar, ska trygga framkomligheten i länet i framtiden.

Se ett urval av projekten

Busstrafik

Busstrafik

Årligen sker cirka 300 miljoner resor med buss i Stockholms län. Genom fler körfält för bussar ska framkomligheten förbättras. Vid Slussen kommer också en ny bussterminal att byggas.

Tåg- och spårtrafik

Spårtrafik

Stockholms spårtrafik är hårt belastad. Därför investerar vi exempelvis i Citybanan, Mälarbanan och Roslagsbanan.

Biltrafik

Biltrafik

Många tar bilen till och från jobbet. För att bilisterna ska ta sig fram smidigt och säkert bygger vi bland annat Norra länken.

Cykeltrafik

Cykeltrafik

Antalet cyklister i Stockholms innerstad har ökat med cirka 80 procent de senaste tio åren, och de som pendlar längre sträckor på cykel blir allt fler. Därför är förbättrade cykelvägar en viktig del av trafiksatsningen.

 • Förändrad trängselskatt i Stockholm

  Förändrad trängselskatt i Stockholm

  Trängselskatten i Stockholm förändrades den 1 januari 2016 för att minska köerna och förbättra miljön, men även för att bidra till utbyggnaden av infrastrukturen.

  Läs hela artikeln Alla artiklar
 • Norra länken invigdes i kunglig glans

  Norra länken invigdes i kunglig glans

  Klockan två söndagen den 30 november tryckte Konung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria på invigningsknappen. Infarterna öppnades och trafiken kunde rulla genom tunnlarna.

  Läs hela artikeln Alla artiklar
 • ”Framkomlighet i Stockholm” visas på Kulturhuset.

  ”Framkomlighet i Stockholm” visas på Kulturhuset.

  Under perioden 13 oktober – 21 november visas utställningen ”Framkomlighet i Stockholm”. Där får besökaren veta mer om stadens satsningar på en bättre framkomlighet – främst när det gäller cykel, gång och leveranstrafik.

  Läs hela artikeln Alla artiklar
Eiffeltornet och Stadshuset

Stockholm växer snabbare än Paris

Stockholms län förväntas öka med en halv miljon personer fram till år 2030. Det innebär att tillväxt- takten i regionen är nästan sex gånger så hög som i Paris! Jämfört med andra storstadsregioner har Stockholm en dubbelt så hög ökningstakt som Manchester, Köpenhamn och Zürich och mer än tre gånger så hög ökningstakt som München.

Störningar

Hur påverkas du?Störningar

På kort sikt kan satsningarna innebära en del störningar i vardagen, exempelvis vid vägarbeten. Men åtgärderna är oundvikliga för att den växande Stockholmsregionen ska fungera. Läs mer om hur din resa påverkas idag på trafiken.nu | sl.se | pendelkollen.se | waze.com | Res i Stockholm (iPhone app)

Så rör sig stockholmarna

För att skapa en dynamisk region behöver vi göra rörelsen i vardagen enklare, oavsett om man åker kollektivt, kör bil, cyklar eller går. Se här hur stockholmarna rör sig under ett dygn.

Rörelsekartan

Drygt 700 000 personer reser kollektivt i länet varje dag

Miljoner människor i rörelse i länet

Dagligen är miljoner människor i rörelse, från morgon till kväll. Till exempel görs följande resor:

 • Bilar 160 000 fordon per dygn kör på Essingeleden, som är Stockholms mest belastade infartsled
 • Cyklar Närmare 1 000 000 cykelpassager sker vid trafikkontorets fasta mätstationer under en sommarmånad i Stockholm
 • Bussar 1 000 000 resor görs med buss i stockholmsregionen varje dag
 • Tåg 280 000 resor görs med pendeltåg i regionen varje dag
Växande region

Satsningar för en bättre miljö i Stockholm

Stockholms natur och rena miljö tillhör regionens kännetecken. Satsningarna på bättre framkomlighet bidrar till bättre miljö i såväl Stockholmsregionen som i hela landet.

90 åtgärder för bättre framkomlighet

Karta över förbättringsprojekten
Växande region
Välj område:
9
19
15
Dra i slidern för att se projektens utveckling över tid: 2014 2025 Kartan visar år:
Välj vilken typ av projekt som visas:

I kartan till ovan hittar du ett urval av pågående och planerade projekt som ska underlätta framkomligheten i Stockholmsregionen. Lista på samtliga 90 projekt.

Citybanan

6 km dubbelspårig järnväg i tunnel för pendeltåg. Två nya stationer vid T-centralen och Odenplan. Klart 2017.

Läs mer på Trafikverket

Mälarbanan

Utbyggnad pågår mellan Barkarby och Kallhäll. Denna etapp blir klar 2016. Två järnvägsspår blir fyra och pendeltågen separeras från övrig trafik. Planering sker för motsvarande utbyggnad mellan Barkaby och Tomteboda.

Läs mer på Trafikverket

Södertälje Hamn - Södertälje Centrum

Det nya dubbelspåret mellan Södertälje Hamn och Södertälje Centrum invigdes 20 juni 2013.

Läs mer på Trafikverket

Rosersberg

Anslutningar av spår och väg till gods- och postterminal i Rosersberg. Trafikplatsen vid E4 är klar och väg 891 öppen för trafik. Byggnation av överlämningsbangården pågår.

Läs mer på Trafikverket

Slussen

Slussen byggs om för att fortsätta att vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Byggstart 2016. Ledningsarbeten påbörjades 2013 och trafikförberedande arbeten sker under 2015/2016. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för en modern bussterminal som planeras i Katarinaberget. Inomhusterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan.

Läs mer på Stockholms Stad

Norra Länken

Norra länken är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. Sträckan Norrtull - Frescati och Värtan är klar och öppen för trafik, så även sträckan söderut från Norrtull. Våren 2016 öppnar sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull.

Läs mer på Trafikverket

E18 Hjulsta-Kista

Ny motorväg för E18 mellan Hjulsta och Kista med anslutning till E4. Hela projektet är i princip klart och vägen är öppen för trafik.

Läs mer på Trafikverket

Förbifart Stockholm

Förbifarten ska binda ihop norra och södra länsdelarna och avlasta infartsleder, innerstaden och Essingeleden. Förberedande fysiska arbeten har påbörjats 2015 och hela bygget beräknas ta cirka tio år.

Läs mer på Trafikverket

Skurubron

Ny bro med sex körfält på Värmdöleden. De befintliga broarna görs om för gång-, cykel- och lokaltrafik. Planerad byggstart är 2018.

Läs mer på Trafikverket

Riksväg 77

En 2,6 mil lång väg som är en viktig förbindelse mellan E 18 och E 14 i norra länet. Förbättringar av standard och trafiksäkerhet samt minskad miljöpåverkan. Planerad byggstart 2018.

Läs mer på Trafikverket

Väg 76 förbi Norrtälje

Ny väg med mera för att minska trafikbelastningen i centrala Norrtälje. Vägen har öppnats för trafik.

Läs mer på Trafikverket

Nynäsbanan Västerhaninge – Tungelsta – Hemfosa

Utbyggnad till dubbelspår för ökad kapacitet och punktligare pendeltågstrafik. Västerhaninge-Tungelsta är redan klart. Nu pågår sista etappen Tungelsta – Hemfosa. Dubbelspåret beräknas kunna tas i bruk i december 2016.

Läs mer på Trafikverket

E4/E20 Moraberg – Hallunda

Vägen får fler körfält och utrustas med kövarningssytem och radar för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet. Sträckan öppnades för trafik 2012.

Läs mer på Trafikverket

E4 Tomteboda – Haga Södra

E4:an byggs om i etapper för mer kapacitet och anpassning till Norra länken. Samtidigt byggs betongtunnlar för att den nya Hagastaden ska kunna byggas ovanpå E4 och Värtabanan.

Läs mer på Trafikverket

Väg 268 Trafikplats Vallentuna

En planskild cirkulationsplats byggs mellan Roslagsbanan och väg 268 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Bygget är klart.

Läs mer på Trafikverket

Väg 267 Rotebro Stäket

Vägen ska byggas om för att få ökad kapacitet och för ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter. Även trafikplatserna Stäket och Rotebro byggs om. Byggstart beräknas ske 2016.

Läs mer på Trafikverket

E4 Norrtull – Kista

E4:an förstärks för att klara ökade trafikvolymer kopplade till E 18 Hjulsta-Kista och Norra Länken. Förbättrad framkomlighet genom fler körfält och utbyggt kövarningssystem med radar. Arbetena som helhet klara 2015.

Läs mer på Trafikverket

E18 Trafikplats Viggbyholm och Roslags-Näsby

Trafikplatserna anpassas för utbyggd bebyggelse, behov av ökad kapacitet och förbättrad tillgänglighet för gång- och cykeltrafiken. Viggbyholm är klar. Roslags-Näsby har planerad byggstart våren 2016.

Läs mer på Trafikverket

Väg 261 Ekerövägen

Planering sker för ombyggnad till två smala körfält i varje riktning. Två körfält ska användas till kollektivtrafik under högtrafik. Stor hänsyn tas till naturområden och kulturarv. Byggstart tidigast 2017.

Läs mer på Trafikverket

E18 Norrtälje-Kapellskär 2+1

Ombyggnad till mötesfri väg på E18 mellan Trafikplats Norrtälje och Kapellskär för bland annat ökad trafiksäkerhet och ökade transportbehov. Byggstart var planerat till senhösten 2015, men påverkas sannolikt av att vägplanen har överklagats.

Läs mer på Trafikverket

Tvärbanan Solna

Tvärbanan har förlängts från Alvik till Solna centrum för att skapa ett smidigare byte till pendeltågstrafiken. Sträckan är 6,7 kilometer lång med tre broar och tre tunnlar samt åtta nya hållplatser.

Läs mer på SLL

Roslagsbanan

Totalt byggs 22 km dubbelspår med förbättrad bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. Sträckorna Rydbo–Åkers Runö, Visinge–Täby kyrkby och Kragstalund–Vallentuna är klara. Nu fortsätter arbetet med dubbelspår och övriga förbättringar på både Kårstalinjen och Österskärslinjen. Nuvarande planering sträcker sig till 2018.

Läs mer på SLL

Tvärbanan Kista

Kistagrenen är en 8 km lång planerad utbyggnad av Tvärbanan från Norra Ulvsunda i Bromma till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Tidigaste byggstart är 2017 med möjlig trafikstart 2021.

Läs mer på SLL

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en 20 km sammanhållen lösning för kollektivtrafik, bil-, cykel- och gångtrafikanter mellan E4/E20 i väster och väg 73 i öster. Regionala stadskärnor i södra Stockholm binds samman och får anslutning till huvudleder. Ger ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och tillväxt för området. Vägplanearbetet har startat.

Läs mer på Trafikverket

Brommaplan

Ombyggnation och upprustning av terminal och infartsparkering. Byggnationen är en del i en större ombyggnad av Brommaplan. Utöver inbyggd bussterminal planeras även 850 bostäder, lokaler för handel och kontor samt en uppfräschning av närmiljön. Byggstart är inte fastställt med hänsyn till pågående program- och detaljplanearbete.

Läs mer på Stockholms Stad

Väg 73 Trafikplats Vega

Ny trafikplats på väg 73 och en ombyggnad av trafikplats Handen. Syftet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanterna. Markarbeten beräknas påbörjas 2016.

Läs mer på Trafikverket

Nynäsbanan pendeltågsstation Vega

Ny pendeltågsstation på Nynäsbanan och ny trafikplats på väg 73 ger ökad framkomlighet och säkerhet för alla trafikslag mellan Nynäshamn och Stockholm och bättre framtida kollektivtrafikförsörjning. I maj 2015 togs det första spadtaget för pendeltågsstationen. Arbetet beräknas vara klart i början av 2019.

Läs mer på Trafikverket

E4 Södertäljebron-Moraberg

Vägen har ett extra körfält i vardera riktningen och kövarningssystem, övervakningskameror och radar. Standarden är nu densamma som på sträckan E 4 Moraberg - Hallunda. Projektet är klart.

Läs mer på Trafikverket

E18 Danderyd – Arninge

Genomgående kollektivtrafikkörfält mellan Danderyds kyrka - Arninge för att öka kollektivtrafikresandet och minska trängseln på infartsleder och i cityområdet. Arbete med att ta fram en vägplan pågår. Byggstart ej fastställd.

Läs mer på Trafikverket

E18 Frescati – Bergshamra – Stocksundsbron

Sträckan Frescati –Stocksundsbron ses över för förbättrad kapacitet och säkerhet. Sträckan Frescati - Bergshamra har utökats med ett körfält i norrgående riktning inför att Norra länken skulle öppnas. Nu utreds förutsättningarna för att bygga om vid trafikplats Bergshamra och Stocksunsdbron.

Läs mer på Trafikverket

E18, Trafikplats Kallhäll

En ny av- och påfartsramp mot Enköping på E18 vid trafikplats Kallhäll ökar framkomligheten och trafiksäkerheten. Nytt bullerskydd minskar bullret i Polhemsområdet. Projektet är klart och öppnade för trafik i juni 2014.

Läs mer på Trafikverket

E18, Trafikplats Kockbacka

En ny trafikplats mellan Kungsängen och Bro. Förbättrar trafiksituationen för parallellvägnätet till E18, avlastar befintlig lokalväg och bidrar till regional utveckling. Förberedande markarbeten har påbörjats under sommaren 2015. Planerad byggstart under senhösten 2015.

Läs mer på Trafikverket

E4/E20 Essingeleden – Södra Länken

Nya ramper vid trafikplats Åbyvägen för att förbättra framkomligheten och minska risken för störningar. Planläggningen är inte påbörjad. Byggstart: 2018-2020. Klart 2020.

Läs mer på Trafikverket

Stockholm C – Stockholm Södra

Broarna och tunnlarna över Getingmidjan har uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Ombyggnaden samordnas med Citybanans öppnande för att klara trafikstörningarna. Förberedande arbeten börjar hösten 2015. Byggstart 2016. Klart 2021.

Läs mer på Trafikverket

E4/E20 Trafikplats Kristineberg

Ombyggnad av trafikplats Kristineberg på Nordvästra Kungsholmen samt för att frigöra mark för framtida bebyggelse i området och få en säkrare påfartsramp söderut. Pågår och beräknas öppna för trafik 2015.

Läs mer på Trafikverket

Väg 859, Märstastråket

Gång- och cykelväg byggs. Märstastråket är ett ca 39 km långt cykelstråk mellan Stockholm och Märsta. Mellan Upplands Väsby och Rosersberg saknas dock två länkar. Avsikten är att bygga bort de saknade delarna och skapa ett sammanhängande cykelstråk. Planerad byggstart 2015.

Läs mer på Trafikverket

Regionalt cykelstråk Frescati – Mörby centrum

Trafikverket utreder förutsättningarna för att bygga om gång- och cykelvägen mellan Frescati och Mörby centrum. Ambitionen är att bygga ett så kallat snabbcykelstråk med hög trafiksäkerhet och utrymme för fler trafikanter än i dag.

Läs mer på Trafikverket

Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen

Ny trafikplats byggs vid Kvarnholmen mellan Kvarnholmsförbindelsen och väg 222 Värmdöleden. Trafikplatsen minskar även belastningen vid trafikplats Henriksdal. Planerad byggstart 2016 med byggtid cirka ett år.

Läs mer på Trafikverket

Nya tunnelbanan

Nästan två mil nya spår och nio nya stationer. Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Arbetet är redan i gång inom Stockholms läns landsting som ansvarar för utbyggnaden. År 2025 ska tunnelbanan rulla till Nacka, Barkarby och Arenastaden.

Läs mer på SLL

Röda linjen

Genom storsatsningar ökar vi kapaciteten på röda linjen med tätare turer och fler effektivare, modernare och bekvämare tåg. Pågår. Klart 2023.

Läs mer på SLL

Spårväg City

Idag går Spårväg City i linjetrafik mellan Kungsträdgården och Waldemarsudde. Hela spårvägssystemet planeras från Sergels Torg/T-Centralen via Norra Djurgårdsstaden till Ropsten för sammankoppling med Lidingöbanan. Utbyggnad är uppskjuten till efter år 2019. Fram till dess ska Linje 7 tillgänglighetsanpassas och spårvägen förlängas från Hamngatan till Klarabergsgatan. En deltrafikstart till Frihamnen ska utredas.

Läs mer på SLL

Saltsjöbanan

Saltsjöbanan är en knappt 2 mil lång järnväg från Slussen till Saltsjöbaden och solsidan. 2014-2018 genomförs en allmän teknisk upprustning av banan. I och med att Slussen byggs om blir Henriksdal ändhållplats fram till ca 2021.

Läs mer på SLL

Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan, en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem. Bron är snart 60 år efter den byggdes i behov av en allmän teknisk upprustning som genomförs 2015-2019. Förberedande arbeten påbörjades 2014.

Läs mer på SLL