Kvinnors restid ökar mest

Män pendlar mer och längre än kvinnor i Stockholms län, men skillnaden är liten och krympande.

Kvinnor har längre restid än männen, visar en sammanställning i Länsstyrelsens nyhetsbrev Nutid & framtid som publiceras i dag.

Stockholms län har en befolkning av pendlare. Ungefär hälften av männen och 46 procent av kvinnorna i länet pendlar till en annan kommun, i eller utanför länet, för att jobba eller studera.

pendlingsmonster-totalt

– Vi ser att skillnaderna mellan män och kvinnor är på väg att försvinna när det gäller antalet pendlare och hur långt de reser. Däremot ser vi tydliga och växande skillnader i färdsätt, där män ökar sin andel bilresor medan kvinnor reser allt mer kollektivt, säger Kjell Haglund, analyschef på Länsstyrelsen.

Genomgången av pendlingsmönstren i Nutid & framtid visar att Danderyd är den kommun i Stockholms län där skillnaderna mellan män och kvinnor är minst vad gäller längd på resorna och antalet pendlare.

– Danderyd förefaller i det perspektivet vara länets mest jämställda kommun, säger Kjell Haglund.

Kvinnors restid till och från arbete och studier förefaller ha ökat mellan 2011 och 2013 från 50 minuter till drygt en timme, medan mäns restider ökade med sju minuter till knappt 58 minuter.

– En förklaring kan vara att antalet pendlare och reslängd relativt sett ökat mest för kvinnor, samt att kvinnor i högre utsträckning än män åker kollektivt, säger Kjell Haglund.

Totalt sett tyder data på att restiden för arbetande och studerande länsbor har ökat med åtta och en halv minut mellan 2011 och 2013.

– Det kanske inte låter som så mycket men sammantaget motsvarar det i arbetstid en lönekostnad på 62 miljoner kronor om dagen, säger Kjell Haglund.